O projekte

Print Tuesday, 18 January 2011 21:29

Názov projektu:  
Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania

Prijímateľ:
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Operačný program:
Vzdelávanie

Prioritná os:
Prioritná os 1-Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:
1.1 Premena tradicnej školy na modernú

Kód výzvy:
OPV-2009/1.1/05-SORO

Programové obdobie:
2007 - 2013

Trvanie aktivít projektu:
09/2010 – 07/2012

Umiestnenie projektu (NUTS III)
Nitriansky samosprávny kraj