Obchodná akadémia Nitra

1

elearning.oanitra.sk

ddd

E-learningový portál pre študentov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra

vzdelavanie.oanitra.sk

mod6

E-learningový portál pre vzdelávanie pedagógov

o projekte

o projekte

Základné informácie o projekte Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania

Aktivity projektu

PDFPrintE-mail Tuesday, 28 December 2010 17:50

1. Podporiť  a aktivizovať rozvoj kľúčových kompetencií žiakov  v súlade s európskym systémom počítačovej gramotnosti ECDL a štandardmi obchodnej administratívy.
1.1 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na osvojenie základov informačných technológií a počítačovej gramotnosti.
1.2 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na používanie počítačovej techniky a správu súborov.
1.3 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na efektívne spracovávanie textov a dokumentov.
1.4 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na vytváranie a riadenie elektronických prezentácií.
1.5 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na prácu s číslami, tabuľkami, grafmi (tabuľkový procesor).
1.6 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na efektívnu prácu s databázami.
1.7 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného používanie internetu.
1.8. Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na osvojenie základov klávesnicovej gramotnosti  prostredníctvom výučbového programu ZAV
1.9. Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na praktické využívanie  európskych štandardov obchodnej korešpondencie a administratívy
1.10. Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na praktické využívanie  európskych štandardov v oblasti správy registratúry


2. Implementovať medzinárodne akceptované a overené nástroje hodnotenia schopnosti študentov efektívne využívať informačné technológie a štandardy.
2.1 Overenie kompetencií a úrovne vedomostí, zručností a návykov osvojených v aktivitách 1.1 až 1.7  prostredníctvom štandardizovanej medzinárodnej metodiky.
2.2  Overenie kompetencií a úrovne vedomostí, zručností a návykov osvojených v aktivitách 1.8 až 1.10  prostredníctvom štandardizovanej medzinárodnej metodiky

3. Implementovať didaktický systém interaktívneho vyučovania do školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie a tým zvýšiť jeho efektívnosť a atraktivitu.

3.1 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na využívanie didaktického systému interaktívneho vyučovania v odborných predmetoch
3.2 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na využívanie didaktického systému interaktívneho vyučovania vo vyučovaní cudzích jazykov
3.3 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na využívanie didaktického systému interaktívneho vyučovania vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch
3.4 Overenie kompetencií a úrovne vedomostí, zručností a návykov osvojených v aktivitách 3.1 až 3.3 formou spracovania a obhajoby záverečnej práce


4.Skvalitniť a rozvinúť profesijné kompetencie učiteľov odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov prostredníctvom efektívneho využívania  e-learningových metód.

4.1 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na predstavenie základných funkcií a princípov fungovania objektovo orientovaného vzdelávacieho prostredia, ktoré umožňuje e-learningovú podporu vyučovania
4.2 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na vytváranie a správu e-learningových kurzov v podmienkach strednej odbornej školy
4.3  Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na metodiku prípravy študijných materiálov vhodných pre dištančné formy vzdelávania v podmienkach strednej odbornej školy
4.4  Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na metodiku prípravy konkrétnych modulov vzdelávacieho prostredia umožňujúceho e-learningovú podporu vyučovania
4.5. Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na odporúčané nástroje, techniky a metódy vhodné pre tvorbu učebných zdrojov a výchovno-vzdelávacích stratégií používaných v rámci e-learningového vzdelávania.
4.6 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na správu a administráciu e-learningového kurzu v podmienkach strednej odbornej školy
4.7 Overenie kompetencií a úrovne vedomostí, zručností a návykov osvojených v aktivitách 4.1 až 4.6 formou spracovania a obhajoby záverečnej práce

 

Charakteristika prijimateľa

PDFPrintE-mail Tuesday, 28 December 2010 17:50

História obchodnej akadémie v Nitre siaha až do roku 1919, kedy Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe rozhodlo o zriadení obchodnej školy v Nitre. Počas 90 rokov svojej existencie sa  Obchodná akadémia v Nitre zaradila medzi stredné odborné školy ktoré vynikajú svojou kvalitou s dôrazom na odborný profil absolventa a  o ktoré je stále veľký záujem.
Obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve a ďalších službách.

Základná charakteristika školy v školskom roku 2009/2010:

 • študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia
 • vzdelávanie sa uskutočňuje podľa učebného plánu č. CD – 2004-6570/1376-5:93
 • počet tried: 20
 • počet žiakov: 619
 • počet pedagogických zamestnancov školy: 52
 • počet nepedagogických zamestnancov školy: 17

 

Charakteristika štúdia na Obchodnej akadémii:

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: chlapcov, dievčatá
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED:  3 A
Pracovné uplatnenie absolventa: odborný ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách
Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a  v príbuzných odboroch na vysokej škole.


Organizačná schéma vnútorného riadenia organizácie:


Vedúci zamestnanci školy:

 • riaditeľka školy – Ing. Miroslava Valehrachová
 • zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávacie predmety – Mgr. Edita Trlicová
 • zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety – Ing. Jana Dóczyová


Metodické orgány školy:

 • predmetové komisie všeobecnovzdelávacích predmetov
 • predmetové komisie odborných predmetov


Poradné orgány riaditeľky školy:

 • výchovná poradkyňa,
 • koordinátori prevencie a výchovy,
 • triedni učitelia,
 • Rada školy,
 • Rodičovská rada,
 • Žiacka rada,
 • odborová organizácia.


Členstvo školy v profesionálnych organizáciách, asociáciách, združeniach:

 • Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra - občianske združenie pozostáva z rodičov našich žiakov, ktorí sú zároveň našimi dlhodobými partnermi. Občianske združenie je ochotné pomôcť pri realizácii projektu nielen odborne, ale aj finančnou dotáciou. Členovia partnerstva zo strany rodičov zároveň prispejú k  propagácii projektu v miestnej komunite. Zároveň umožnia  bližší prístup k cieľovej skupine a lepšiu identifikáciu jej potrieb a záujmov v súvislosti s realizovaným projektom.
 • Asociácia stredných odborných škôl – členmi sme 3 roky
 • Odborná subkomisia pre Obchodné akadémie pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania – členkou je riaditeľka školy 3 roky


Aktivity pre študentov

Obchodná akadémia v Nitre má s cieľovými skupinami predkladaného projektu bohaté skúsenosti. Ide predovšetkým o žiakov našej školy, s ktorými prichádzame denne do styku v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Okrem aktivít realizovaných v rámci riadneho školského kurikula má cieľová skupina na našej škole množstvo príležitostí pre zapojenie sa do ďalších aktivít a projektov.

Pre ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov aktivít našich učiteľov a žiakov:

 • Študenti majú možnosť získavať skúsenosti, vedomosti a praktické podnikateľské zručnosti v rámci celoslovenského projektu podnikania fiktívnych(cvičných) firiem, do ktorého je naša škola zapojená.
 • V rámci vyššie uvedeného projektu sa žiaci môžu zapojiť do projektu fiktívnej banky Comerc.
 • Internetový krúžok- práca s internetom a PC
 • Projekt Comenius - práca na projekte Comenius v anglickom jazyku
 • Krúžok matematický  - rozšírenie učiva z matematiky
 • Konverzácia v nemeckom jazyku
 • Krúžok účtovníctva - rozšírenie učiva účtovníctva
 • Krúžok v písaní na stroji - rozšírenie učiva z ADK
 • Športové krúžky