Obchodná akadémia Nitra

1

elearning.oanitra.sk

ddd

E-learningový portál pre študentov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra

vzdelavanie.oanitra.sk

mod6

E-learningový portál pre vzdelávanie pedagógov

o projekte

o projekte

Základné informácie o projekte Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania

Informovanie o projekte

PDFPrintE-mail Tuesday, 18 January 2011 21:31

Základné formy informovania o projekte:

1)Informačné tabule
V miestnostiach, v ktorých budú prebiehať vzdelávacie aktivity projektu, budú umiestnené informačné tabule v súlade s požiadavkami uvedenými v Manuáli pre informovanie publicitu.
2)Nálepky
Na všetkých didaktických prostriedkoch a technike zakúpených v rámci podporeného projektu budú nálepky s logom EÚ a ESF, na ktorých bude uvedená informácia, že uvedené zariadenie bolo spolufinancované z ESF.
3)Prezenčné listiny a ostatné dokumenty
Na týchto dokumentoch bude tiež logo EÚ a ESF + vyhlásenie, že daný OP bol spolufinancovaný z ESF.
4)Učebné pomôcky (zošity, perá ap.)
Na týchto pomôckach bude tiež logo EÚ a ESF + vyhlásenie, že daný OP bol spolufinancovaný z ESF.

Rozšírené formy zabezpečovania publicity projektu:

1)Web stránka projektu
Príjemca vytvorí osobitnú webovú stránku týkajúcu sa predmetného projektu podporeného z ESF. Na pravidelne aktualizovanej  webovej stránke budú zverejnené všetky podrobnosti o cieľoch, aktivitách, priebehu a výstupoch projektu. Súčasťou stránky bude fotodokumentácia z priebehu aktivít, odkazy na stránky ESF, EÚ, ECDL. Do obsahu webovej stránky budú môcť prispievať aj členovia cieľovej skupiny projektu (študenti našej školy). Základné informácie o projekte zverejníme aj na webovej stránke školy a v školskom časopise.

2)Tlačové správy
V rámci projektu budú vytvárané tlačové správy, ktoré budú informovať o začiatku, dôležitých momentoch, priebehu a výsledkoch projektu. Tlačové správy budú prostredníctvom špecializovaného mediálneho servisu distribuované do printových i elektronických médií. Distribúcia tlačových správ bude smerovaná predovšetkým do regionálnych médií a informačných web portálov, ako aj do špecializovaných periodík (napr. Učiteľské noviny ap.)

3)Monitoring publicity
V rámci projektu bude zabezpečený monitoring zrealizovanej publicity. Sledovať a vyhodnocovať sa budú všetky mediálne výstupy v tlači, na webových informačných portáloch, v elektronických médiách. Mediálne výstupy budú hodnotené z kvantitatívnej i kvalitatívnej stránky.

4)Brožúra pre účastníkov projektu
Každý účastník projektu dostane v záverečnej fáze projektu tlačenú brožúru obsahujúcu podrobné informácie o cieľoch, aktivitách, priebehu a výstupoch projektu. Súčasťou brožúry bude aj fotodokumentácia v priebehu projektu, vyhodnotenie dotazníka spokojnosti účastníkov s priebehom projektu, vybrané citácie účastníkov projektu, ktoré uviedli v dotazníku,  výber z priebežných hodnotiacich správ a ďalšie informácie..