Aktivity projektu

Print Tuesday, 28 December 2010 17:50

1. Podporiť  a aktivizovať rozvoj kľúčových kompetencií žiakov  v súlade s európskym systémom počítačovej gramotnosti ECDL a štandardmi obchodnej administratívy.
1.1 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na osvojenie základov informačných technológií a počítačovej gramotnosti.
1.2 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na používanie počítačovej techniky a správu súborov.
1.3 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na efektívne spracovávanie textov a dokumentov.
1.4 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na vytváranie a riadenie elektronických prezentácií.
1.5 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na prácu s číslami, tabuľkami, grafmi (tabuľkový procesor).
1.6 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na efektívnu prácu s databázami.
1.7 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného používanie internetu.
1.8. Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na osvojenie základov klávesnicovej gramotnosti  prostredníctvom výučbového programu ZAV
1.9. Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na praktické využívanie  európskych štandardov obchodnej korešpondencie a administratívy
1.10. Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na praktické využívanie  európskych štandardov v oblasti správy registratúry


2. Implementovať medzinárodne akceptované a overené nástroje hodnotenia schopnosti študentov efektívne využívať informačné technológie a štandardy.
2.1 Overenie kompetencií a úrovne vedomostí, zručností a návykov osvojených v aktivitách 1.1 až 1.7  prostredníctvom štandardizovanej medzinárodnej metodiky.
2.2  Overenie kompetencií a úrovne vedomostí, zručností a návykov osvojených v aktivitách 1.8 až 1.10  prostredníctvom štandardizovanej medzinárodnej metodiky

3. Implementovať didaktický systém interaktívneho vyučovania do školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie a tým zvýšiť jeho efektívnosť a atraktivitu.

3.1 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na využívanie didaktického systému interaktívneho vyučovania v odborných predmetoch
3.2 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na využívanie didaktického systému interaktívneho vyučovania vo vyučovaní cudzích jazykov
3.3 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na využívanie didaktického systému interaktívneho vyučovania vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch
3.4 Overenie kompetencií a úrovne vedomostí, zručností a návykov osvojených v aktivitách 3.1 až 3.3 formou spracovania a obhajoby záverečnej práce


4.Skvalitniť a rozvinúť profesijné kompetencie učiteľov odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov prostredníctvom efektívneho využívania  e-learningových metód.

4.1 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na predstavenie základných funkcií a princípov fungovania objektovo orientovaného vzdelávacieho prostredia, ktoré umožňuje e-learningovú podporu vyučovania
4.2 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na vytváranie a správu e-learningových kurzov v podmienkach strednej odbornej školy
4.3  Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na metodiku prípravy študijných materiálov vhodných pre dištančné formy vzdelávania v podmienkach strednej odbornej školy
4.4  Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na metodiku prípravy konkrétnych modulov vzdelávacieho prostredia umožňujúceho e-learningovú podporu vyučovania
4.5. Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na odporúčané nástroje, techniky a metódy vhodné pre tvorbu učebných zdrojov a výchovno-vzdelávacích stratégií používaných v rámci e-learningového vzdelávania.
4.6 Príprava a realizácia vzdelávacieho modulu zameraného na správu a administráciu e-learningového kurzu v podmienkach strednej odbornej školy
4.7 Overenie kompetencií a úrovne vedomostí, zručností a návykov osvojených v aktivitách 4.1 až 4.6 formou spracovania a obhajoby záverečnej práce