Charakteristika prijimateľa

Print Tuesday, 28 December 2010 17:50

História obchodnej akadémie v Nitre siaha až do roku 1919, kedy Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe rozhodlo o zriadení obchodnej školy v Nitre. Počas 90 rokov svojej existencie sa  Obchodná akadémia v Nitre zaradila medzi stredné odborné školy ktoré vynikajú svojou kvalitou s dôrazom na odborný profil absolventa a  o ktoré je stále veľký záujem.
Obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve a ďalších službách.

Základná charakteristika školy v školskom roku 2009/2010:

 

Charakteristika štúdia na Obchodnej akadémii:

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: chlapcov, dievčatá
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED:  3 A
Pracovné uplatnenie absolventa: odborný ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách
Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a  v príbuzných odboroch na vysokej škole.


Organizačná schéma vnútorného riadenia organizácie:


Vedúci zamestnanci školy:


Metodické orgány školy:


Poradné orgány riaditeľky školy:


Členstvo školy v profesionálnych organizáciách, asociáciách, združeniach:


Aktivity pre študentov

Obchodná akadémia v Nitre má s cieľovými skupinami predkladaného projektu bohaté skúsenosti. Ide predovšetkým o žiakov našej školy, s ktorými prichádzame denne do styku v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Okrem aktivít realizovaných v rámci riadneho školského kurikula má cieľová skupina na našej škole množstvo príležitostí pre zapojenie sa do ďalších aktivít a projektov.

Pre ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov aktivít našich učiteľov a žiakov: