Tlačové správy

Print Tuesday, 18 January 2011 21:51

Obchodná akadémia rozvíja kľúčové kompetencie študentov i pedagógov

TLAČOVÁ SPRÁVA

Nitra (31. januára 2011) – Žiaci obchodných akadémií, ktorí chcú uspieť na domácom či zahraničnom trhu práce, by mali ovládať ucelený súbor spôsobilostí potrebných pre život vo vedomostnej spoločnosti. Pre ich kvalitnú prípravu na zvládnutie pracovných úloh je však potrebné vytvárať vhodné podmienky už počas školskej prípravy. Dôležité je pritom , aby si študenti už počas štúdia osvojili čo najviac dôležitých kľúčových kompetencií. V podmienkach Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra sa tieto úlohy darí úspešne zvládať s pomocou dopytovo - orientovaného projektu podporeného Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Projekt s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“ si kladieza cieľ inovovať tradičné formy vzdelávania a odbornej prípravy. Premena tradičnej školy na modernú vzdelávaciu inštitúciu 21.storočia si vyžaduje zmeny v školskom vzdelávacom programe, ako aj implementáciu inovatívnych didaktických technológií a postupov vyučovania.

Cieľom projektu je preto implementovať do školskej praxe nové dimenzie vyučovania. „Zameriavame sa na dve hlavné cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú študenti, na ktorých je orientovaná inovácia školského vzdelávacieho programu a overovanie nových učebných osnov, plánov a metodík v predmetoch informatika, aplikovaná informatika, administratíva a obchodná korešpondencia V prípade cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov našej strednej školy sleduje projekt zavedenie nových dimenzií vyučovania: interaktivity a e-learningových metód.“ vysvetľuje riaditeľka Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra Ing. Miroslava Valehrachová.

Implementácia vzdelávacích aktivít určených pre pedagógov sa uskutočňuje prostredníctvom série praktických odborných školení zameraných na učiteľov odborných predmetov, všeobecnovzdelávacích predmetov a jazykov. Frekventanti týchto kurzov získavajú odborné znalosti z oblasti interaktívneho a e-learningového vyučovania.

Pre študentov projektové aktivity prinášajú  dôkladné osvojenie európskych štandardov v oblasti IT gramotnosti, obchodnej korešpondencie a administratívy.  Tieto kompetencie výrazne zvyšujú ich šance na uplatnenie na trhu práce, či už v podnikovej sfére, ale aj v štátnej správe, samospráve a ďalších sektoroch. Podľa skúseností z trhu práce už v súčasnosti viacerí investori, ako aj štátne a samosprávne inštitúcie v SR, podmieňujú prijatie do zamestnania práve obhájením európskeho počítačového certifikátu ECDL.

„Projekt je prínosom aj pre pedagógov našej školy, keďže v rámci neho získavajú cenné poznatky a skúsenosti s aplikáciou najnovších pedagogických metód a techník v rámci školského vzdelávacieho programu. Zavedenie prvkov interaktívneho vyučovania a e-learningu zvyšuje inovačný potenciál školy a prispejú k jej zatraktívneniu v očiach budúcich študentov“ dodáva riaditeľka Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra Ing. Miroslava Valehrachová.

Výhodou projektu je jeho trvalá udržateľnosť aj po skončení samotnej realizácie naplánovaných aktivít. Vybudované kapacity a nadobudnutie nových skúseností umožnia projektovému tímu plynule pokračovať v príprave ďalších študentov na medzinárodne uznávanú certifikáciu ECDL a obchodnej korešpondencie a administratívy. Projekt vytvorí ideálne predpoklady pre zriadenie akreditovaného testovacieho centra ECDL priamo na Obchodnej akadémii v Nitre.

 

PROJEKT V SKRATKE

Názov projektu:
Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania

Prijímateľ: Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 09/2010

Plánovaný dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 07/2012

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ