Obchodná akadémia Nitra

1

elearning.oanitra.sk

ddd

E-learningový portál pre študentov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra

vzdelavanie.oanitra.sk

mod6

E-learningový portál pre vzdelávanie pedagógov

o projekte

o projekte

Základné informácie o projekte Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania

Iné projekty OA Nitra

PDFPrintE-mail Tuesday, 18 January 2011 21:24

V predchádzajúcich rokoch sme boli zapojení v nasledovných projektoch:

Škola budúcnosti – cieľom projektu bolo skvalitnenie systému výučby na školách s podporou IKT. Prostredníctvom e-learningového portálu v prostredí Class Servera má každá zúčastnená škola svoju webovú lokalitu – tzv. virtuálnu školu. Zúčastnené školy môžu v tomto prostredí komunikovať, žiaci môžu študovať alebo môžu vypracovávať úlohy a pod. Zároveň škola získala multimediálnu počítačovú techniku na vybavenie projektovej miestnosti. Projekt Škola budúcnosti bol realizovaný pod záštitou MŠ SR. Do projektu sme boli zapojení v roku 2006 a pokračujeme v ňom aj v súčasnosti.

Elektronizácia fiktívnych firiem –  ide o finančnú podporu Slovenskej sporiteľne na materiálno-technické zabezpečenie vybavenia vo fiktívnej firme našej školy, ktorú sme získali v roku 2006. Do fiktívnej firmy, ktorá na našej škole funguje ako voliteľný predmet, sme pomocou tohto projektu získali počítačové a internetové vybavenie za Sk 220 000,-.

Projekt „Hrdinovia a kultúrna identita“

Predchádzajúce skúsenosti s riešením projektov môžeme ilustrovať na príklade veľkého medzinárodného projektu podporeného z EÚ, na ktorého realizácii sa naša škola podieľa:

Názov projektu: Hrdinovia a kultúrna identita
Program: projekt je realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu SOCRATES
Trvanie projektu: september 2006 - jún 2009
Partneri projektu: stredné školy zo Škótska, Talianska, Nórska, Poľska a Turecka
Celkový rozpočet projektu: 17 500,-EUR
Počet zúčastnených účastníkov: do projektu ja zapojených 10 učiteľov a približne 300 žiakov našej školy
Cieľová skupina: žiaci 1. až 3. ročníka Obchodnej akadémie v Nitre a ich partnerské školy v zahraničí
Charakter aktivít: Hlavným cieľom projektu je medzinárodná kultúrna výmena medzi študentmi zo 6 škôl, ktoré pôsobia v rôznych krajinách Európy,  a to   prostredníctvom prezentovania osobností z rôznych oblastí a období, ktoré si študenti sami vyberú
Ciele projektu: Cieľom projektu je obohatiť výchovno-vzdelávací proces medzinárodnou komunikáciou a kultúrnou výmenou, ktoré motivujú študentov k účasti a práci na projekte
Kľúčové kompetencie, ktoré si žiaci v rámci projektu rozvíjajú :
· vyhľadávať informácie a pátrať po nich
· experimentovať so svojimi schopnosťami a záujmami
· pracovať v skupinách a tímoch
· vyjadrovať svoje názory a rešpektovať názory iných
· spoznajú rôzne aspekty európskej spoločnosti
· oceniť staré, nové a neznáme formy hrdinstva
· prekonávať kultúrne stereotypy
· robiť rozhodnutia
Záverečné produkty projektu:
1)Proces prípravy a prezentácie materiálu zdokonalí schopnosti a zručnosti pri využívaní informačno - technologických a komunikačných prostriedkov, tímovú prácu a cudzie jazyky. 2)Zo získaných materiálov študenti pripravia webovú stránku, na ktorej budú tiež zverejnené výsledky hlasovania. Jednotlivé školy budú o projekte, jeho priebehu a výsledkoch informovať aj prostredníctvom násteniek.
3) Študenti vydajú informačnú brožúru o výsledkoch projektu.
4) Prezentované materiály a myšlienky sa stanú dôležitým zdrojom multikultúrneho vzdelávania.
Výstupy projektu: množstvo slohových prác, prezentácií, letáky, webová stránka, projektové stretnutia. Žiaci spoznávajú nové kultúry, uvedomujú si rozdiely jednotlivých kultúr a zároveň hľadajú spoločné hodnoty, učia sa demokracii
Výsledky a vplyvy projektu: záverečným výsledkom je spoločná internetová stránka všetkých zapojených krajín  a brožúra prezentujúca zvolené osobnosti za celé obdobie trvania projektu.
Projekt je vypracovaný tak, aby bol v súlade s učebnými osnovami aplikovateľný pre veľký počet vyučovacích predmetov (cudzie jazyky, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, spoločenská komunikácia, etika) a aby na ňom mohlo participovať čo najväčšie množstvo študentov.
Spôsob riadenia a administrácie projektu: projekt je riadený a realizovaný členmi predmetovej komisie  anglického jazyka pod vedením riaditeľstva školy a asociovaných partnerov- Združenia rodičov pri OA v Nitre a spoločnosťou NISYS.
Získané poznatky a skúsenosti: získané poznatky a skúsenosti  budeme uplatňovať a šíriť aj v ďalšom vyučovacom procese, pomôžu nám tiež pri príprave a implementácii ďalších  projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Projekt „Implementácia požiadaviek regionálneho trhu práce do ekonomického vzdelávania (so zameraním na Obchodné akadémie v SR“

Obchodná akadémia v Nitre v minulosti ešte nemala možnosť implementovať vlastné projekty podporené z ESF. Škola bola však niekoľkokrát cieľovou skupinou týchto projektov. Išlo najmä o nasledovné projekty:

Implementácia požiadaviek regionálneho trhu práce do ekonomického vzdelávania (so zameraním na Obchodné akadémie v SR) – realizácia január 2007  až jún 2008

Zameranie projektu: Podpora manažérskych zručností budúcich absolventov stredných škôl v Nitrianskom kraji – realizácia január 2007 až december 2007