Obchodná akadémia Nitra

1

elearning.oanitra.sk

ddd

E-learningový portál pre študentov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra

vzdelavanie.oanitra.sk

mod6

E-learningový portál pre vzdelávanie pedagógov

o projekte

o projekte

Základné informácie o projekte Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania

Cieľové skupiny

PDFPrintE-mail Saturday, 15 January 2011 08:46

Cieľová skupina
Žiaci strednej odbornej školy

Charakteristika cieľovej skupiny
Výber cieľovej skupiny súvisí s tým, že práve žiaci stredných odborných škôl si  pre úspešné uplatnenie v praxi potrebujú osvojiť celú sadu vedomostí, zručností a postojov, ktoré im umožnia efektívnu prácu s informáciami a informačnými technológiami. Absolvovanie vzdelávacích modulov medzinárodného systému ECDL a ich preverenie formou štandardizovaného testovania, im umožní získať celoeurópsky uznávanú kvalifikáciu v oblasti informačnej gramotnosti. Časť cieľovej skupiny tiež získa potrebné spôsobilosti súvisiace s praktickým využívaním  európskych štandardov obchodnej korešpondencie a administratívy.  Cieľová skupina tak po skončení projektu bude môcť využiť nadobudnuté kľúčové kompetencie v širokej škále zamestnaní nielen na domácom, ale i zahraničnom pracovnom trhu. Osvojenie si základných zručností a dôležitých kľúčových kompetencií bude pre cieľovú skupinu prínosom aj v rámci celoživotného vzdelávania a permanentného obnovovania kvalifikácie, znalostí a zručností.

Cieľová skupina
Pedagogickí zamestnanci strednej odbornej školy

Charakteristika cieľovej skupiny
Veľkosť cieľovej skupiny: 21 učiteľov
Štruktúra cieľovej skupiny z hľadiska vyučovaných predmetov:

  • Učitelia odborných predmetov: 7
  • Učitelia cudzích jazykov: 7
  • Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov: 7

Na cieľovú skupinu pedagogických zamestnancov sú zamerané predovšetkým špecifické ciele č. 3 a č. 4. Ich zámerom je oboznámiť učiteľov s novými trendmi v systéme vyučovania, zvýšiť názornosť a účinnosť ich didaktických metód a organizácie vyučovania.