Obchodná akadémia Nitra

1

elearning.oanitra.sk

ddd

E-learningový portál pre študentov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra

vzdelavanie.oanitra.sk

mod6

E-learningový portál pre vzdelávanie pedagógov

o projekte

o projekte

Základné informácie o projekte Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania

Ciele projektu

PDFPrintE-mail Saturday, 15 January 2011 08:41

B1 Strategický cieľ projektu

Inovovať a zefektívniť školský vzdelávací program obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy výučby v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce.

Stanovený strategický cieľ priamo súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie, ktorým je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Projekt má ambíciu rozvinúť u cieľovej skupiny (pedagogickí zamestnanci a žiaci strednej odbornej školy) komplex vedomostí, schopností a návykov, ktoré umožňujú efektívnu prácu s informáciami a informačnými technológiami, prispievajú k úspešnému osvojeniu si kľúčových kompetencií potrebných pre život vo vedomostnej spoločnosti

B2 Väzba na príslušné ciele výzvy

Špecifický cieľ opatrenia  definovaný vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP: Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Strategický cieľ projektu sa priamo viaže na vyššie uvedený špecifický cieľ definovaný vo výzve. Projekt je zameraný na implementáciu inovatívnych metód a obsahových prvkov do školského vzdelávacieho programu našej školy. Cieľom je pripraviť absolventa našej školy pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a rozvinúť jeho kľúčové kompetencie pre nadväzujúce formy ďalšieho vzdelávania.

B3 Špecifické ciele projektu

Špecifický cieľ 1: Podporiť  a aktivizovať rozvoj kľúčových kompetencií žiakov  v súlade s európskym systémom počítačovej gramotnosti ECDL a štandardmi obchodnej administratívy.

Špecifický cieľ 2: Implementovať medzinárodne akceptované a overené nástroje hodnotenia schopnosti študentov efektívne využívať informačné technológie a štandardy.

Špecifický cieľ 3: Implementovať didaktický systém interaktívneho vyučovania do školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie a tým zvýšiť jeho efektívnosť a atraktivitu.

Špecifický cieľ 4: Skvalitniť a rozvinúť profesijné kompetencie učiteľov odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov prostredníctvom efektívneho využívania  e-learningových metód.

B4 Väzba na strategický cieľ projektu

Jednotlivé špecifické ciele priamo smerujú k naplneniu strategického cieľa projektu, ktorý je orientovaný na nové formy a metódy výučby v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce a výzvami vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele č. 1 a č. 2 sú zamerané na cieľovú skupinu žiakov strednej odbornej školy a ich zameraním je predovšetkým rozvoj kľúčových kompetencií, informačnej gramotnosti a odborných spôsobilostí v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Špecifické ciele č. 3 a č. 4 sú zamerané na pedagogických pracovníkov našej školy. Ich cieľom je implementovať do školskej praxe nové dimenzie vyučovania: interaktivitu a e-learningové metódy.